Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi

Úvodné ustanovenia

Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o produkty Rawlicious, s.r.o.! Používaním našej web stránky a využívaním nášho e-shopu súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, preto si ich prosím pozorne prečítajte. Tieto obchodné podmienky platia pre predaj konečnému spotrebiteľovi (ďalej aj ako “Vy”, “Zákazník“ alebo “Kupujúci”) a jeho prípadné ďalšie aktualizácie budú zverejnené na tomto mieste.

Prevádzkovateľom web stránky a eshopu je:

Rawlicious, s.r.o.
Riazanská 29
831 03 Bratislava
IČO: 50027166
DIČ: 2120166224

(ďalej aj ako „My“ alebo „Rawlicious“)

Objednávka

Naše produkty si môžete objednať prostredníctvom eshopu alebo kontaktného formulára, kde je potrebné vyplniť všetky povinné polia podľa pokynov.

Po obdržaní objednávky cez eshop alebo formulár Vám následne zašleme potvrdzujúci e mail.

Objednávky prijímame minimálne 1 pracovný deň vopred do 10.hod. Objednávky na catering minimálne 2 pracovné dni vopred.

Objednávky prijaté počas sviatkov resp. dní pracovného pokoja sú považované za objednávky doručené nasledujúci pracovný deň v čase do 10.hod.

Uvedené fotografie sú ilustračné.

Produkty Rawlicious food (smoothies, sweets, snacks ) sú určené na priamu spotrebu a príp. uskladnenie je pri teplote max. do 8°C

Dodacie a platobné podmienky

Objednané produkty Ralicious food je možné dodať nasledovne:

–       Osobným odberom na prevádzke podľa dohody, od 10 – 16 hod.

Platbu je možné zrealizovať len v hotovosti.

Pri odbere Vám bude vystavený daňový doklad – pokladničný blok z registračnej pokladnice.

Reklamácie

Ak z nejakého dôvodu nebudete spokojní s dodaným produktom, máte právo ho reklamovať.

Reklamácie prijímame nasledovným spôsobom:

 

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby ste dodržali uskladnenie našich produktov pri teplote max. do 8°C a mali platný doklad o úhrade. Pre reklamáciu kvality a druhu objednaného produktu je potrebné, aby ste zachovali aspoň 75% jeho pôvodného objemu produktu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať aj menej ako 75% objemu z tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie Vám produkt vymeníme, vrátime peniaze alebo sa dohodneme na inej forme kompenzácie.

Spôsob vrátenia tovaru

  • osobne na prevádzke podľa dohody

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

  • v hotovosti na prevádzke podľa dohody

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri objednávke prostredníctvom nášho e-shopu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

Odoslaním objednávky nám dávate v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Vami, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia záväzkov z týchto všeobecných obchodných podmienok a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail,  predmet nákupu (tovar/y), suma nákupu. Ako náš zákazník máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Rawlicious neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@rawlicious.bio

Kupujúci má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Záverečné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na našej web stránke.

V Bratislave, dňa 1. augusta 2016

Close